การใช้ Parameter Set จะใช้สำหรับกำหนดพารามิเตอร์ใน Schematic เช่น กำหนด Net class, Component Class, Layout Rules, Differential Pair เป็นต้น สำหรับชิ้นงานที่ใช้ Parameter Set มากๆจะทำให้มองยากเนื่องจากสัญลักษณ์มีขนาดใหญ่ ใน R10 นักออกแบบเลือกเปลี่ยนเป็น “bubble” มีขนาดเล็กกว่า ลดปัญหาความซับซ้อนบนหน้ากระดาษวงจรได้อย่างดี