ตารางอบรมปี 2564

ตารางเวลาอบรมปี 2564

การออกแบบ PCB เบื้องต้น

ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
14-15 มกราคม 256411-12 มีนาคม 2564
6-7 พฤษภาคม 25648-9 กรกฏาคม 2564
9-10 กันยายน 256411-12 พฤศจิกายน 2564

ตารางเวลาอบรมปี 2563

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
16-17 มกราคม 256319-20 มีนาคม 2563
14-15 พฤษภาคม 25639-10 กรกฏาคม 2563
17-18 กันยายน 256319-20 พฤศจิกายน 2563

ตารางเวลาอบรมปี 2562

การออกแบบ PCB เบื้องต้น
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย

การออกแบบ PCB ก้าวหน้า
ขอบเขต เนื้อหา ค่าใช้จ่าย
17-18 มกราคม 256214-15 มีนาคม 2562
9-10 พฤษภาคม 256211-12 กรกฏาคม 2562
19-20 กันยายน 256214-15 พฤศจิกายน 2562

ตารางเวลาอบรมปี 2561

การออกแบบ PCB เบื้องการออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า
25-26 มกราคม 256115-16 มีนาคม 2561
17-18 พฤษภาคม 256112-13 กรกฏาคม 2561
20-21 กันยายน 256122-23 พฤศจิกายน 2561

Altium Designer in Thailand