การเพิ่ม ‘Smart’ สำหรับคุณลักษณะไฟล์ PDF ขณะนี้ภายใน Altium Designer พารามิเตอร์สำหรับวัตถุที่ใช้ออกแบบ รวมถึงพารามิเตอร์ส่วนประกอบอื่นๆ สามารถส่งออกผ่านในรูปแบบไฟล์ PDF ไฟล์ที่คุ้นเคยกับทั้ง วิธีโดยตรงโดยใช้ตัวช่วยสร้างรูปแบบไฟล์ Smart PDF หรือจากวิธีผ่าน Output JOB การสร้างขึ้นเพียงแค่คลิกที่องค์ประกอบบนแผ่นในรูปแบบไฟล์ PDF การอ่านพารามิเตอร์ ก็สะดวกสบาย เพียงเลือก pop-up จากเอกสาร PDF เท่านั้น