ความเร็วสำหรับจัดการ split plane (การแบ่งส่วนระนาบทองแดง–copper plane แบ่ง net จาก plane หลัก) กรณีออกแบบ PCB multilayer ได้รับการปรับปรุงให้เร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เวลาสำหรับแก้ไข outline ของ split plane จะลดลงประมาณ 6 เท่า! นักออกแบบสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ภายใต้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เช่นเดิม