ไฟล์ Gerber ไฟล์หนึ่งก็ใช้เฉพาะกับเลเยอร์หนึ่งเท่านั้น เช่น Component Overlay, เลเยอร์สัญญาณชั้นบน, เลเยอร์สัญญาณชั้นล่าง, เลเยอร์ Solder Masking เป็นต้น ขอแนะนำให้ท่านควรจะปรึกษาผู้ผลิตแผ่น PCB ของท่านเสียก่อนเพื่อยืนยันความต้องการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตก่อนการสร้างไฟล์ Gerber และไฟล์ NC Drill สำหรับพิมพ์ลายวงจรของท่าน

            การสร้างไฟล์ Manufacturing ให้กับแผ่น PCB ในแบบฝึกสอนนี้ มีขั้นตอนต่อไปนี้

เลือกเอกสาร PCB ให้แอ็คทีฟ แล้วใช้คำสั่ง File » Fabrication Outputs » Gerber files จะปรากฏไดอะล็อก Gerber Setup ขึ้นมา

คลิกปุ่ม OK เพื่อแสดงการยอมรับค่าเซตอัพดีฟอลท์ จากนั้นจะมีการสร้างไฟล์ Gerber

ขึ้นมา และเปิด CAMtastic แสดงผลไฟล์เหล่านี้ ไฟล์ Gerber นั้นถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Project Outputs ซึ่งถูกสร้างโดยอัตโนมัติอยู่ในโฟลเดอร์ที่ไฟล์โครงงานนั้นอยู่ แต่ละไฟล์ก็มีนามสกุลที่แสดงถึงชื่อเลเยอร์ด้วย เช่น Multivibrator.GTO เป็นไฟล์ของ Gerber Top Overlay