Altium Designer

การเดินลายวงจรแบบอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Altium Designer ก็เป็นเรื่องง่าย เมื่อท่านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนอื่นให้ยกเลิกการเดินลายวงจรทั้งหมดบนแบบวงจรด้วยเมนูคำสั่ง Tools » Un-Route » All (คีย์ลัด U, A)

เลือกคำสั่ง Autoroute » All จากแถบเมนู (คีย์ลัด A,A)

เมื่อเดินลายวงจรแบบอัตโนมัติเสร็จแล้ว กดคีย์ END เพื่อเรียกหน้าจอเดิมกลับมา

เครื่องมือเดินลายวงจรอัตโนมัติของ Altium Designer ให้ผลของการเดินลายวงจรได้ราวกับนักออกแบบวงจรที่มีประสบการณ์ทีเดียว และเนื่องจาก Altium Designer เดินลายวงจรบนแผ่นวงจรโดยตรงในหน้าต่าง PCB ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเอ็กซ์พอร์ทและอิมพอร์ทไฟล์ให้ยุ่งยากแม้แต่น้อย

เลือกคำสั่ง File » Save (คีย์ลัด F, S) เพื่อบันทึกแผ่นวงจร

โปรดสังเกตว่าเส้นแทร็กที่วางแบบอัตโนมัตินั้นจะมีอยู่ 2 สี โดยที่สีแดงแสดงแทนเส้นแทร็กที่วางอยู่บนเลเยอร์สัญญาณชั้นบนของแผ่นวงจร ส่วนสีน้ำเงินแสดงแทนเส้นแทร็กที่วางอยู่บนเลเยอร์สัญญาณชั้นล่างของแผ่นวงจร  เราสามารถกำหนดให้เลเยอร์ใดมีการวางเส้นแทร็กแบบอัตโนมัติก็ได้ด้วยการกำหนดไว้ในกฎการออกแบบ Routing Layers ซึ่งถูกเซตอัพจาก PCB Board Wizard   นอกจากนี้จะพบว่าเส้นแทร็กของ Power Net 2 เส้นที่ต่อมาจากตัวค็อนเน็คเตอร์มีขนาดกว้างกว่าเส้นอื่น ซึ่งระบุไว้ในกฎการออกแบบ Width ที่ได้เซตอัพไว้เช่นกัน

ท่านไม่ต้องกังวลหากแบบวงจรที่เดินลายวงจรเสร็จแล้วมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับแผนภาพ 7 เนื่องจากการวางตัวอุปกรณ์ของท่านและที่ปรากฏในแบบฝึกสอนนี้ย่อมไม่เหมือนกันทุกประการแน่นอน

เนื่องจากเราได้กำหนดใน PCB Board Wizard  ให้แผ่นวงจรของเราเป็นแบบสองด้าน ท่านสามารถเดินลายวงจรด้วยมือ ได้ทั้งสองด้านโดยใช้ทั้งเลเยอร์บนและล่าง  แต่ท่านจะต้องยกเลิกการเดินลายวงจรทั้งหมดเสียก่อนด้วยคำสั่ง Tools » Un-Route » All (คีย์ลัด U, A) แล้วจึงเริ่มเดินลายวงจรตามที่อธิบายก่อนหน้านี้ ในระหว่างการวางเส้นแทร็กให้ใช้คีย์ * เพื่อเปลี่ยนเลเยอร์ไปมาได้   โปรแกรม Altium Designer จะแทรกรู Vias ให้อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนเลเยอร์