Altium Designer

ความสามารถทางด้าน Routing PCB ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้เร็วขึ้น นักออกแบบควบคุมและเลือกใช้ทางเลือกสำหรับกำหนดลักษณะลายเส้นที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ ความสามารถที่สำคัญเช่น