สำหรับแบบฝึกสอนการใช้งานฉบับนี้ เป็นตัวอย่างของวงจรไฟฟ้าดังแสดงในแผนภาพ 1 ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์หมายเลข 2N3904 จำนวน 2 ตัว ตั้งค่าให้เป็น อะสเตเบิลมัลติ ไวเบรเตอร์ที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-running Astable Multivibrator)