โครงงานในโปรแกรม Altium Designer ประกอบไปด้วยลิงค์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเอกสารและค่าเซตอัพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบบวงจร ตัวอย่างเช่น ไฟล์โครงงาน xxx.PcbPrj เป็นไฟล์ข้อความชนิด ASCII ที่แสดงรายการเอกสารในโครงงานและค่าเซตอัพของเอาท์พุตที่เกี่ยวข้อง เช่น เอาท์พุตในการพิมพ์และ CAM  ส่วนเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงงานเรียกว่า “เอกสารอิสระ (Free Document)”   ในโครงงานจะเก็บลิงค์ที่อยู่ในแผนวงจรและเอาท์พุตเป้าหมาย เช่น PCB, FPGA, VHDL หรือแพ็คเกจไลบรารี  แล้วเมื่อโครงงานถูกคอมไพล์จะมีการตรวจสอบแบบวงจร การทำให้ข้อมูลสอดคล้องกัน (Synchronization) และการเปรียบเทียบเกิดขึ้น  นอกจากนี้เมื่อมีการคอมไพล์โครงงานจะมีการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสเค็มมาติกหรือ PCB ไว้ในโครงงานด้วย


เริ่มต้นใช้แบบฝึกสอนการใช้งานนี้ด้วยการสร้างโครงงานใหม่เสียก่อนดังต่อไปนี้

  1. คลิกที่ Create a new Board Level Design Project ในส่วน Pick a Task บน Design Window
  2. หรืออีกวิธี ให้คลิกที่ Blank Project (PCB) ในส่วนบริเวณ New ของพาเนลชื่อว่าไฟล์ ถ้าพาเนลนี้ไม่แสดงขึ้นมาให้เลือกคำสั่ง File » New หรือคลิกที่แท็บ Files ตรงด้านล่างของพาเนล Design Manager
  3. พาเนล Projects จะปรากฏขึ้น แสดงรายการไฟล์โครงงานใหม่ชื่อ PCB Project1.PrjPCB โดยที่ยังไม่มีการเพิ่มเอกสารใด ๆ ให้โครงงาน
  4. เปลี่ยนชื่อไฟล์โครงงานใหม่นั้น (ให้มีนามสกุลเป็น .PrjPCB) โดยเลือกคำสั่ง File » Save Project As แล้วเลือกที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ให้ไฟล์นั้น พิมพ์ชื่อเป็น Multivibrator.PrjPCB  ในฟิลด์ File Name จากนั้นคลิกปุ่ม Save

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้าง Schematic เพิ่มไว้ในไฟล์โครงงานเปล่านั้น  Schematic ดังกล่าวจะเป็นแบบวงจรของอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Astable Multivibrator)