บันทึกอบรม “การออกแบบ PCB ก้าวหน้า” 14 ชั่วโมง

บันทึกอบรม “ออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า” โดยใช้ Altium Designer เป็นเนื้อหาที่เน้น ความสามารถที่ลึกลงไปเป็นเรื่อง เช่น

  • การจัดเรียงอุปกรณ์ การใช้กริด x-y และกริด polar
  • การใช้ room, คำสั่ง alignment
  • การใช้ advanced routing เช่น ActiveRoute, BusRouting, Multi-layer routing etc.
  • การทำ 3D ควบคู่กับ Mechanic Engineer
  • การใช้ Simulation การทำ Length Matching
  • การใช้ ActiveBOM
  • การใช้ DraftMan
  • การใช้ Signal Integrity Check etc.